Eğitim TeknolojisiFatih ProjesiMeb Tablet

MEB 10 Milyon Tablet Alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tablet pc’lerin eğitime ne kadar fayda sağladığını araştırmadan, öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitsel anlamda nasıl kullanılacağı ile ilgili herhangi bir eğitim verilmeden, EBA MARKET zenginleştirilmeden, içerikler hazırlanmadan öğretmen ve öğrencilere dağıtmaya karar vermiş. Her öğretmene ve öğrenciye tablet vermek çok güzel bir uygulama olabilir ancak bu durum iyi şekilde irdelenmeli ve bir plan dahilinde yapılmalıdır.

Öncelikle mobil cihazlarda kullanılabilecek içerikleri hazırlanmalı,  öğretmen ve öğrencileri ihtiyaçları ile ilgili bir içerik araştırması yapılmalı hop aldık hemen dağıttık olmamalı 49 bin adet dağıtılan tabletlerden öğrencilerdekileri oyun amaçlı kullanılıyor çünkü Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir eğitsel içerik EBA MARKETE koymadı ayrıca APK olarakta yayınlamadı. Böyle olunca öğrencilerde haklı eğitsel içerik vardı da biz mi yüklemedik diyebilirler şimdi. Öğretmenlere gelelim biraz anlayanlar ofis programı vs programları içine atmayı başardılar diğer öğretmenler ise bunda yazı bile yazamıyorum ayrıca e-okul bile açmıyor dedi ve rafa kaldırdılar. Bu tür olumsuzlukları ancak bir planlama, araştırma sonucu ortadan kaldırılabilir bir oldu bittiye getirilemez çünkü arkasında binlerce lira vatandaşı vergisinin sokağa savrulması vardır. Umarım en kısa zamanda bu durumlar düzeltilir.

10 milyon 600 bin tablet ihalesi 29.04.2013-14.30 da yapılacak. İhale ile ilgili bilgilendirme aşağıdadır.

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA
TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI
Milli Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine
Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (1) no.lu fıkrasının (c) Bendine Göre Pazarlık
Usulü ile Tablet Bilgisayar Seti satın alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır.
1. İhale Kayıt Numarası : 2013/ 42524
2. İdarenin :
a) Adı : Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(MEB – YEĞİTEK)
b) Adresi : Konya Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.
c) Telefon Numarası : (0.312) 296 94 00
d) Elektronik Posta Adresi : yegitek@meb.gov.tr
e) İhale İlanının Görülebileceği İnternet Adresi : http://www.meb.gov.tr
f) İhale Dokümanının Görülebileceği Adres :YEĞİTEK Genel Müdürlüğü,
Konya Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.
f) İhale Dokümanının Bedeli : 100.000 TL (YÜZ BİN TÜRK LİRASI)
g) İhalenin Yapılacağı ve İhale Saatine Kadar Tekliflerin Verileceği Yer: Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(YEĞİTEK) Konya Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.
h) İhale Tarihi ve Saati : 29.04.2013-14.30
3. İhale Konusu Mal Alım İşinin;
a. Niteliği, Türü ve Miktarı: Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak
Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 16 ncı
maddesinin (1) no.lu fıkrasının (c) bendine göre Pazarlık Usulü ile Tablet
Bilgisayar Seti alım işidir. İhalenin niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye ihale
dokümanı içinde bulunan şartnamelerden ulaşılabilir. İhale konusu Tablet
Bilgisayar Seti Alımı iki ayrı LOT halinde toplamda 10.600.000 (On milyon
altı yüz bin) adet üzerinden yapılacaktır.
b. Teslim Yeri: İdari şartname ekinde sunulan listelerdeki adet kadar tablet
bilgisayar seti, listelerde adları yer alan okulların adreslerine teslim
edilecektir.
c. İhale konusu işe başlama ve bitiş tarihi: İhale konusu işe, sözleşmenin
imzalanmasını takip eden 5 iş günü içinde başlanacak ve işe başlama
tarihinden itibaren 36 ay sonra sona erecektir.
d. Teklif ve Sözleşme Türü: Teklifler birim fiyat teklif olarak verilecek ve
sözleşme Birim Fiyat Esasına göre imzalanacaktır.
e. Geçici Teminat Miktarı: Teklif edilen tutarın %1’inden aşağı olmamak
üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır. (Fiyatı
içeren teklifle birlikte sunulacaktır.)
f. Tekliflerin Geçerlik Süresi: Teklifler ihale tarihinden itibaren 150 gün
süre ile geçerli olacaktır.
g. İhaleye Katılabilecekler: İhale tüm isteklilere açık olacak, yerli isteklilere
fiyat avantajı uygulanmayacak ve ihaleye konsorsiyum olarak teklif
verilemeyecektir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı
oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
h. Alt Yükleniciler: İhale konusu mal alımı işinde alt yükleniciye izin
verilecektir. Ancak, ihale konusu işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili
Meslek Odası belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından ya da ilgili meslek odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu
ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun
geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların
Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, (fiyat
içeren teklif ekinde sunulacaktır)
4.1.5. Bu ilanın 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtilen şekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye
katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza
beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan
standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir
ortağı tarafından 4.1. maddesinin (4.1.1) ve (4.1.2) bentlerinde yer alan belgelerin
ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7) bendindeki belgeyi de
sunmak zorundadır.
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1 İsteklilerin 350.000.000-TL den (Üç yüz elli milyon Türk Lirasından) az
olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu
sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra
düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka
referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan
biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik
kriteri sağlanabilir.
4.2.2 İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu ve
bilançosunun gerekli görülen bölümlerini veya bu belgelere eşdeğer belgeleri sunmak
zorundadır. Bu durumda;
4.2.2.1 Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve
kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren
cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının) en az 0,75 olması,
4.2.2.2 Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren
öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
4.2.2.3 Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den
küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının toplamı üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre
takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu
hesap dönemi esas alınır.
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve
istekliler yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya istenen kriterlerin
sağlandığını gösteren bilanço bölümlerini gösteren belgeyi sunacaktır.
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler,
yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya bu kriterlerin sağlandığını
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı
ayrı sunması ve yukarıdaki (4.2.2.1), (4.2.2.2) ve (4.2.2.3) bentlerinde belirtilen
kriterleri sağlaması zorunludur.
4.2.3 İş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait aşağıda belirtilen belgelerden
birini sunması yeterlidir.
4.2.3.1 İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir
tablosunu,
4.2.3.2 Mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının
parasal tutarını gösteren faturaları,
Bu belgelerin aranan kriteri sağlayamaması durumunda, istekliler, ihalenin
yapıldığı yıldan önceki ikinci yıla ait gelir tablosunu veya mal satışlarının
gerçekleştirilen kısmının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son
iki yıla kadarki düzenlenmiş faturaları sunabilir. Bu takdirde, sunulan bu belgelerin
toplam değeri dikkate alınarak yeterlilik kriteri aranılır.
Mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal
tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin
noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı suretleri sunulur.
Toplam ciro için hesaplamada; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından,
satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle
ulaşılan net satışlar tutarı esas alınacaktır.
Mal satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış
olan mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Toplam cironun 1.000.000.000.TL.’den (Bir milyar Türk Lirasından), mal
satışlarının parasal tutarının ise 600.000.000.TL.’den (Altı yüz milyon Türk Lirasından)
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl
sağlayamayan istekliler iki önceki yılın veya üç önceki yılın belgelerini de sunabilirler.
İki önceki yılın belgelerinin sunulması halinde iki yılın veya üç önceki yılın belgelerinin
sunulması halinde üç yılın ortalamalarının alınması suretiyle sunulan yılların
ortalamaları üzerinden yeterlik değerlendirilmesi yapılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla
ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir
önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması
halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek
üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya
da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir
tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili
merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı
hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin
kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması
zorunludur. İsteklinin iş ortaklığının ortağı olarak mal satışlarının parasal tutarı; iş
ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.3.1 İş deneyimini gösteren belgeler
4.3.1.1 İsteklilerin, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, yurt
içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yapılan satışların ihalenin
yapıldığı yıldan önceki son üç yıl toplamının 1.000.000.000- TL’den (Bir milyar
TL) az olmadığını tevsik eden ihale konusu iş veya benzeri işlerdeki
deneyimlerini gösteren belgeleri sunmaları zorunludur.
4.3.1.2 İstekliler, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerini veya bu
örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya
vergi dairesi onaylı suretlerini iş deneyimini gösteren belgeler olarak teklifleriyle
birlikte sunarlar.
4.3.1.3 Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde; o ülkenin resmi kurumları
tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler veya fatura örnekleri veya
bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi
belgeler iş deneyimini gösteren belgelerdir. Sunulan belgelerin o ülke mevzuatına
göre düzenlenmesi gerekmektedir. Belgelerde; iş sahibinin adı, soyadı veya
ticaret unvanı, işin niteliği, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, gösterilmiş
olması zorunludur.
4.3.1.4 İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için; iş ortaklığında,
pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların
her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması
zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık
oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının
gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot
ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş
deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
4.3.2 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
4.3.2.1 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan
belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
i. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
ii. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
iii. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2.2 İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara
ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren
belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2.3 İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise
şunlardır:
i. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
ii. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
iii. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
iv. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca
yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya
imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
v. Türkiye dışında üretim gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına
göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler,
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik
edebilir. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin
imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden
birini sunması yeterlidir.
4.3.3. İstekliler, 7 coğrafi bölgede servis istasyonları bulunduracaklarına dair
taahhütnameyi teklifleri ile birlikte verecek, sözleşme imzalanmasını izleyen 1 (bir) ay
içinde ise, kendilerine ait servis listesini veya noter tasdikli suretini veya anlaşmalı
oldukları firmalara ait 7 coğrafi bölgede bulunacak servis istasyonlarına ait servis
listesini veya noter tasdikli suretini idareye verecektir.
4.3.4. İstekliler, teklif ettikleri tablet bilgisayar ve şarj adaptörüne ait CE belgesini
tabletlerin tesliminden önce vereceklerdir.
4.3.5. Kalite ve standarda ilişkin belgeler
4.3.5.1 İstekli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni teklifle beraber
verecektir. Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından
düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının
ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk
Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi
veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme
kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan
belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu
değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında,
ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.5.2 Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve servis ağı belgesi
İstekli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış “Satış Sonrası Hizmet
Yeterlilik Belgesi” ile “Servis Ağı Belgesi” ni alacağına dair taahhütnameyi teklifle
birlikte verecek, sözleşme imzalanmasını izleyen bir ay içinde ise, bu belgelerin
aslını veya noter tasdikli suretini idareye verecektir. İş ortaklığında ortaklardan
biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın söz konusu belgeleri
sağlayabilir.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Bu ihalede benzer iş olarak; her türlü bilgisayar ve/veya çevre birimleri ve/veya
elektronik devre imalatı ve/veya satışı ve/veya pazarlama ve/veya montajı işlerinin
yapılmış olması kabul edilecektir.
5. Tekliflerin değerlendirilmesi
5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı sadece en düşük fiyat
esas alınarak belirlenir.
5.2. Alım konusu işin sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif
sahibinden başlamak üzere paylaştırmaya esas olacak oran ve/veya miktarlar idari
şartnamede düzenlenmiştir.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. MEB Merkez Saymanlık
Müdürlüğü’ne doküman bedeli yatırılarak, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Bu ihale kısmi teklife kapalı olup, işin tamamı için teklif verilecektir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Hikmet Tutaysalgır

Eğitimin ve Teknolojinin buluştuğu noktada tüm eğitimci, öğrenci ve teknoloji severlere dünyadaki gelişmeleri aktarmak ve faydalanmalarını sağlamak amacıyla yola çıkmış bulunmaktayız. Eğitim Teknoloğu - İntel Öğretmen Programı Öğretmen Eğiticisi - Fatih Projesi Öğretmen Eğiticisi - Google Certified Educator - Microsoft İnnovative Educator - Blog Yazarı

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı